Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 


Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Letter Atelier.  Door het plaatsen van een bestelling verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop. 

1. Verkoper

Letter Atelier, gerund door Margot Behaeghe heeft haar maatschappelijke zetel te 8770 Ingelmunster , Oliekouterstraat 1  en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer BE 0726.570.283.

2. Prijzen 

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. De prijzen gelden steeds per stuk tenzij anders vermeld. 
De prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten, inclusief btw. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de site. Aanbiedingen gelden zolang ze op de site zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Bij afrekening van de bestelling worden de verzendkosten toegevoegd. 
De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn. 

3. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die verkocht worden door Letter Atelier worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. (Ook de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op.)  

4. Bestelling 

Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde e-mail waarin je bestelling wordt bevestigd . Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de drie werkdagen bericht van.
Na bestelling worden artikelen gedurende 5 dagen voor u gereserveerd. Indien na 5 dagen nog geen betaling ontvangen werd, worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden.
5. Betaling 
Bij het betalen krijg je de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden.
-    Bancontact 
-    Betalen via factuur 
-    Cash betalen bij ophaling. Gelieve steeds via mail te communiceren over datum en uur van ophaling ( letteratelier@outlook.be ) 
 Je bestelling wordt pas opgemaakt nadat de betaling wordt geregistreerd bij Letter Atelier. 

6. Schade/ klachten

Indien er schade is aan de levering dient de consument dit te melden binnen de  7 dagen na aflevering van de goederen met duidelijk fotomateriaal. Ook klachten in verband met een foutieve levering moeten gemeld worden binnen de 7 dagen na aflevering.  
Elke klacht moet schriftelijk vermeld worden via letteratelier@outlook.be .

7. Herroepingsrecht

 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Letter Atelier heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet , alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering per email een melding maken bij Letter Atelier . De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en dienen in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Letter Atelier er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.
Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (persoonlijk ontwerp).

8. Workshops 

Het inschrijvingsgeld van workshops wordt kan worden terugbetaald in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte. Er mag iemand anders in de plaats naar de workshop gezonden worden. 

9. Privacybeleid 

Indien u een bestelling plaatst bij Letter Atelier, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Letter Atelier. Uw privégegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

10. Risico van verzending 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending van de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

11. Overmacht

Letter Atelier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Letter Atelier alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Letter Atelier behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Letter Atelier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.